MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/6D0BD628/brahms-op45-trnh.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1255"
1 Selig sind die da Leid tragen אשרי האבלים
denn sie sollen getröstet werden<= /td> כי הם ינוחמו
מתאוס 5, 4
Die mit tränen säen הזורעים בדמעה
werden mit Freuden ernten. ברינה יקצורו
Sie gehen hin und weinen הלוך ילך ובכה
und tragen edlen Samen נושא משך-הזרע
und kommen mit Freuden בוא יבוא ברינה
und bringen ihre Garben. נושא אלומותיו.
תהילים קכ"ו 5-6
2 Denn alles Fleisch es ist wie Gras (כי) כל הבשר חציר
und alle Herrlichkeit des Menschen וכל חסדו (של האדם)
wie des Grases Blumen. כציץ-השדה.
Das Gras ist verdorret יבש חציר,
und die Blume abgefallen. נבל ציץ.
ישעיהו מ' 6-7 (פטרוס א', 1, 24)
So seid nun geduldig, liebe Brüde= r, על-כן האריכו נא רוחכם, אחיי= ,
bis auf die Zukunft des Herrn. עד בוא ה'.
Siehe, ein Ackermann wartet הנה האיכר מחכה
auf die köstliche Frucht der Erde= , לטוּב תבואת האדמה
und ist geduldig darüber, באורך-רוח
bis er empfahe עד רדת
den Morgenregen יורה
und Abendregen. ומלקוש.
איגרת יעקב, 5, 7
Denn alles Fleisch es ist wie Gras (כי) כל הבשר חציר
und alle Herrlichkeit des Menschen וכל חסדו (של האדם)
wie des Grases Blumen. כציץ-השדה.
Das Gras ist verdorret יבש חציר,
und die Blume abgefallen. נבל ציץ,
Aber des Herrn Wort ודבר-אלוהינו
bleibet in Ewigkeit. יקום לעולם.
ישעיהו מ' 6-8 (פטרוס א', 1, 24)
Die Erlöseten des Herrn פּדוּיי-אדוני
werden wieder kommen ישוּבוּן
und gen Zion kommen mit Jauchzen; ובאו ציון ברינה
ewige Freuden wird über ihrem Hau= pte sein; ושמחת-עולם על ראשם;
Freude und Wonne werden sie ergreifen<= /td> ששון ושמחה ישׂיגוּן
und Schmerz und Seufzen wird weg m&uum= l;ssen. ונסו יגון ואנחה.
ישעיהו ל"ה 10 ו-נ= "א 11
3 Herr, lehre doch mich, daß ein E= nde mit mir haben muß הודיעני, ה', קיצי
und mein Leben ein Ziel hat ומידת ימי מה היא.
und ich davon muß. אֶדְעה מה-חדֵל אני.
Siehe, meine Tage sind einer Hand brei= t vor dir, הנה טפחות נתת ימי
und mein Leben ist wie nichts vor dir.= וחלדי כאַיִן נגדך.
Ach wie gar nichts sind alle Menschen,= die doch so sicher leben. אך כל-הבל כל-אדם ניצב.
Sie gehen daher wie ein Schemen אך בצלם יתהלך איש,
und machen ihnen viel vergebliche Unru= he. אך הבל יֶהֱמָיוּן,
Sie sammeln und wissen nicht wer es kr= iegen wird. יצבור ולא יֵדע מי אוספם.
Nun Herr, wes soll ich mich tröst= en? ועתה מה קיוויתי, ה'?
Ich hoffe auf dich. תוחלתי לך היא.
תהילים ל"ט 5-8
Der Gerechten Seelen sind in Gottes Ha= nd נשמות הצדיקים הן ביד אלוהים=
und keine Qual rühret sie an. וכל צרה לא תפגע בהן.
חכמת שלמה 5, 1
4 Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! מה ידידות משכנותיך, ה' צבאו= ת!
Meine Seele verlanget und sehnet sich<= /td> נכספה וגם-כלתה נפשי
nach der Vorhöfen des Herrn. לחצרות ה'.
Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. ליבי ובשרי ירננו אל אל-חי.<= /td>
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen= , die loben dich immerdar. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך= .
תהילים פ"ד 2-3, 5=
5 Ihr habt nun Traurigkeit. אתם עצובים עכשיו,
Aber ich will euch wieder sehen אבל שוב אֶראה אתכם
und euer Herz soll sich freuen וליבכם ישמח
und eure Freude soll Niemand von euch = nehmen. ושמחתכם איש לא ייקח מכם.
הבשורה על-פי יוחנן 26, 22
Sehet mich an: ראו בעיניכם:
Ich habe eine kleine Zeit Mühe un= d Arbeit gehabt כי מעט עמלתי
und habe großen Trost funden. ומצאתי הרבה נחת [נחמה]
בן סירא נ"א 35
Ich will euch trösten כאיש אשר אימו תנחמנו
wie Einen seine Mutter tröstet. כן אנוכי אנחמכם.
ישעיהו ס"ו 13
6 Denn wir haben hier keine bleibende St= att כי אין לנו כאן מקום יציב,
sondern die zukünftige suchen wir= . אלא את העתיד לבוא אנו מבקשי= ם.
האיגרת אל העברים 13, 14
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: הנה אני מגיד לכם סוד:
Wir werden nicht alle entschlafen כולנו לא נישן המוות,
wir werden aber alle verwandelt werden= , אך כולנו נשתנה
und dasselbige plötzlich, in einem Augenblick, פתאום, כהרף עין,
zu der Zeit der letzten Posaune. עם תקיעת השופר האחרונה.
Denn es wird die Posaune schallen כי יריע השופר
und die Toten werden auferstehen unver= weslich והמתים יקומו לתחייה בלי כיל= יון
und wir werden verwandelt werden. ואנחנו נשתנה.
Dann wird erfüllet werden das Wor= t, das geschrieben steht: אז יתקיים הכתוב:
Der Tod ist verschlungen in den Sieg.<= /td> בילע [נבלע] המוות לנצח [בני= צחון].
Tod, wo ist dein Stachel? מוות, איה עוקצך?
Hölle, wo ist dein Sieg? שאול, איה ניצחונך?
איגרת אל הקורינתים א', 15, 51-55; ישעיהו כ"ה 8
Herr, du bist würdig zu nehmen אדוני, אתה ראוי לשאת
Preis und Ehre und Kraft. הלל, כבוד ועוז.
Denn du hast alle Dinge geschaffen, כי אתה בראת כל הבריות,
und durch deinen Willen haben sie das = Wesen וברצונך נוצרו
und sind geschaffen. ונהיו כהווייתם.
חזון יוחנן 4, 11
7 Selig sind die Toten, die in dem Herrn= sterben von nun an. אשרי המתים אשר ימותו באדון = מעתה.
Ja der Geist spricht, daß sie ru= hen von ihrer Arbeit אכן הרוח אומר כי ינוחו ממלא= כתם,
denn ihre Werke folgen ihnen nach. כי פעולותיהם הולכות אחריהם.=
חזון יוחנן 14, 13
.