Saltavan ninfe,  דילגו נימפות
satiri e pastori fra gli odorati fiori, שדונים ורועים, בין פרחים ריחניים
e cantando dicean: ואמרו בשירה:
«Viva l'amore, תחי האהבה
che in un momento impiaga e sana il core». שברגע את הלב מחלימה. 
תרגום: חיה אש