Claude Debussy (1862-1918)

NOCTURNES

III - Sirènes

חלוקת התפקידים בין ארבעת הקולות מיועדת לביצוע של מקהלת מעיין.

הקישוטים בתיבות 3, 6 ו- 7 לא הוכנסו.

בעמוד 2 בסיסטמה שלישית בתיבה שנייה חסר בתווים סימן #.

בעמוד 7 בסיסטמה שלישית בתיבה שלישית יש לסלק את סימן ה- # מתווי מי בקול התחתון.

בעמוד 10 בסיסטמה שנייה יש להחליף את התו דו בשתי התיבות האחרונות בתו סי.