Tebe poem We sing to you,
Tebe blagoslovim we praise you,
Tebe blagodarim, Gospodi we thank you, O Lord,
I molim Ti sia, Bozhe nash. and we pray to you, our God.