O beáta et gloriósa Trinitas הו השילוש, הבן ורוח הקודש
et Filius et Spiritus Sanctus! המבורכים (הקדושים) והמהוללים
Allelúja. הללויה
O beáta et gloriósa Unitas, הו האיחוד של הבן והאב ורוח הקודש
Pater et Filius et Spiritus Sanctus! המבורכים (הקדושים) והמהוללים
Allelúja. הללויה
תרגום: יעל לביא