Urmas Sisask (b. 1960) 

Veni Creator Spiritus Op. 114

קולות הנשים של המקהלה המעורבת הם סופרן1 ואלט1. סופרן2 ואלט2 מתייחסים למקהלת הנשים.

כאשר יש הבדל בין סופרן ראשון של מקהלת הנשים לסופרן של המקהלה המעורבת, אין ייצוג לקול זה של מקהלת הנשים.

עיקרון דומה חל על תפקידי האלט.