G. Verdi (1813-1901) 

Nabucco

Chorus of the Hebrew slaves