Alexander Zemlinsky (1871-1942)

Hochzeitsgesang - ברוך הבא מי אדיר

מתוך הוויקיפדיה בעברית:
 
ביהדות אשכנז יש פיוט אחד הנהוג לזמרו בחופה. הפיוט קצר ומורכב משני בתים, אחד מוקדש לחתן:
 
"מי אדיר על הכל, מי ברוך על הכל, מי גדול על הכל, מי דגול על הכל, הוא יברך את החתן ואת הכלה"
 
ושני המוקדש לכלה: "מי בן שיח שושן חוחים, אהבת כלה משוש דודים, הוא יברך את החתן ואת הכלה".

(נהוג להקריא פיוט זה כשהאות ב במונח בן-שיח, נקוד בפתח.)